Krav til bogføring og regnskab som selvstændig erhvervsdrivende?

Som erhvervsdrivende har du en række pligter med hensyn til bogføring og udarbejdelse af regnskab.

Du skal bl.a. være opmærksom på følgende:

  • Din virksomhed skal løbende sørge for at bogføre indtægter og udgifter. Endvidere skal der udarbejdes et regnskab.
  • Du skal gemme bilag på alle dine udgifter og indtægter. Ellers har du ikke mulighed for at dokumentere over for SKAT eller revisor, at bogføring og regnskab er udført korrekt.
  • Du har lov til selv at føre den daglige kassekladde (kasseregnskab) og overlade bogføringen helt eller delvist til din revisor, men det er stadig dig, der er ansvarlig for bogføringen.
  • Regnskab og bilag skal du gemme i 5 år regnet fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører. Regnskabsmaterialet for 2010 skal således opbevares til og med 31. december 2015.
  • Hvis din virksomhed er organiseret som et Aps eller et A/S, skal du udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af selskabets revisor og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selvangivelsen indberettes til SKAT.
  • Som nystartet skal du normalt opgøre momsregnskabet (og/eller lønsumsafgiftgrundlaget) hvert kvartal og indsende angivelse. Skatteregnskabet skal kun afsluttes én gang om året. Ved årets udgang skal du endvidere optælle dit varelager samt opgøre varelagerets værdi.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens "Bogføringsvejledning" kan du læse mere om, hvordan du bogfører og laver dit regnskab, så alle bogføringslovens krav bliver overholdt.